Accueil Articles Articles divers Hommage au Pr POUGOUE

Hommage au Pr POUGOUE

46
0
Article en fe'efe'e Article en Français Article en Anglais

Ŋāmsī wen mα a yǎt wū !

Mʉ̄ᾱmʉ̄ᾱ nku’ni mbí Paul Gerard POUGOUE !

Shʉαyά’ nsiesi nά sukū lāmα (Enseignement supérieur) ά Kamerûn, Africa, Europa mbα̌ America.

Mēnmᾱ yoh, nsiesi ndāmα Paul Gerard POUGOUE kαlǎh ndehsi hīēsǐ nά mfα’ mǐ Université Yaunde II. A kαkwěn nά mvǎk ngu’ yi nshʉə’ ngwě’ pēn mά pα-nsiesi nὰ yᾱᾱ ndhʉ̌ku’si lah nʉ́ά zʉ̌’ mbí ngǎ’njam yᾱᾱ lά. Mó’ pα-nsiesi, mfhʉ̄Kamerûn mbα̌ mfěnzα̌, lαyí mά ndα̌h ku’ mά pó kúní i nά nkōp mbe’ mfα’ yi ǎ lα’si yᾱᾱ lά. Mbʉə’ ndāmα nά nsiesi bêe mα Pougoue tāh pō yᾱᾱ, nsíésí yᾱᾱ tᾱ pō kō yᾱᾱ kām, tᾱ pō ghēn mbhǐ nά mfα’. Pʉ tα njə́ntám mfα̌’ Ngōmnə, pα-nsά’nca’, pα-ndα’nca’, pα-ncákwū, sí’ ndαh mα pó lí’ nak tα nkwēn nά zʉ’ pó nā lά, mα mbα̌’ Pougoue siesi yᾱᾱ, nkōsī lah nzhīē’ zhínu yᾱᾱ bᾱ.

Mběe ntīē ŋāmsi le mα pα-nsiesi niααsǐ mbí tα’ wěn cicǎh pō, pō kα’ yá’ yiī. Ntie’ tα njə̄, tα’ nsiesi mbᾱtα nkūᾱ, lah nkú’ní ī, zimó’ nsiesi lāmα yᾱᾱ fhʉ̄í zʉ̌’ sukû, ndīē ngak, mó’ lâh ghə, sōk cwe’ nkōp mbe’ mfα’ ni, ncōmsī maa ni pí nnak mǐ cicǎh póómᾱ.

Leē wen mα a yǎt njī. Pα-nsiesi, póómά P.G. Pougoue ntám mfα’, kwa’si mbʉ́ά lα’si mά pó mʉmbēn í nά mbe’ maa yi ǎ siesi yᾱᾱ, tα mfhʉ̄pά’ a lαtō’ mfα̌’ sukū lāmα̌ nά ngǔ’ 1977 lά. Yi bée mά kwα’ tōmfʉ’ mα wen kα’ yá’ fʉα’. Nsiesi Pougoue, wu kα’ ghʉ́i, ǎ mʉntén pά ca’ lά.

Sǐ ze’e tά pαh kάsāh nu nά mfα̌ ndia POUGOUE mfhʉ̄pά’ a lαměh sukú Bordeaux, ndí ntō’ mbʉ́ά siesi lά bᾱ: ά pαh tām zᾱh ndα̌’ nά mbʉ̄lok póómᾱ zî, nsiesi, mbe’̌ nsēn, ά Kameûn mbα̌ mfênzα̌ , kαlah nkēē nkhʉ mǐ lά. Yāā lᾱ’ wū nzhi tāā.

  1. Pα-nsiesi lαkámsí Université Yaunde II, nsāhnǔ nά mfα̌’ ncákngǎ’ yάά nά ‘zhínǔ nzhinkᾱndak’ (Droit). Nά līē’ tāā, pō fâk zhínu nά mfα’ yi mbαwα̌lά lah nsά’ lά.. 
  2. Nά līē’ 23 mᾱŋū ntūmbhingofāt, pó lαcéh pʉnǒk Hotel Hilton, ά Yaunde, ndά’sí yᾱᾱ mbú’ ŋwα’ni pʉ́ά yi pó tie nά zén nshʉαmbhǐ pō, ndia Pougoue lά: zén yi shʉ’ bᾱ «Mélanges »; yimó’ bᾱ «Etudes ». ̣Pʉ bᾱ lαpěhmbhi njwēn yᾱᾱ pʉ́’ si yāā tōm lά, lαdí nkō, ndia Pougoue tīē mēn nja’ nǔ nku’nǐ ntām. 
  3. Lah méhsí, túná Pougoue lαláh ghə, nhᾱ ngα̂-pēn mbí ngwe’: pα-nkǎm, pα nsiesi, , pʉ bᾱ ntʉ̄ᾱ ntóó nά nu bée lά, těndʉ̄ᾱ, nsén-nsēn, si nʉᾱ sə̌wen. A lαnsōk ngwe’ngwe nkwe mάnzhi yi ǎ tōh nā tᾱ nkwēn nά zʉ̌pαh-ā-pěh mʉ zě’e lά. Tα lah ngén mbhi, a pēn mα nkwe nthʉ̄ī mά Siē bα̌ ntāh pō, nsíé ī nzhi. A lαlí’ měh ghə, ngwά pʉ sʉ̌’ nά téhndoo yi ǎ kα’, njamnzα̌ , līē’ 24/07/2015, ά ndʉ̄ᾱsiē Université Katolic Nkolbisson lα.

Ndʉ̄ᾱsiē baá lαkóh nά nkōp pʉ : pα-Ministres, nkámsīē ngwǎ’ mʉ̄mbʉ́ά ntōhˆ ntōosi nkāmsiē Kwa’ Yaunde mbα̂ yi Fǎ’.

 

Ngomnə Kamerún ku’nǐ shʉαyά nsiesi Paul Gérard Pougoué, njᾱᾱ ndǐ nά kʉ̄kōp i; ntīēntīē Kǒm ngwe’ngwe’ hᾱ nko’ ndǐ mbú i. Yáá sī’ mvak mbα Túnkə kά ku’nǐ mēn i lά. A hά zén Túnkə ngén thʉ̄! Túnkə hα̌ í thʉ̄, mα zimó’ kάlǎh sí ndǒm ī, ndáh ngwe’ ngén mbhi pά’ yʉ̄ᾱ lά.

Article précédentFrançois Hollande : sēn Kamerûn ?
Article suivantHommage inédit de la communauté académique et universitaire au Pr. POUGOUE Paul Gérard…

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici