Accueil Articles Articles nufi La sauce : le cœur de la gastronomie Bamiléké

La sauce : le cœur de la gastronomie Bamiléké

54
0

LƏ́CAK PΑ̌-TÚNKƏ ά yāā shʉ́ά nshǔo lά

Kά bά ngʉ́ mó' wúzᾱ shʉ̄ᾱ nshǔ wen, mó' lα shʉ́α ? Ǒ njīī mó' pí zᾱh zǒ, ntiᾱ sᾱ' nshǔ o; mfhʉ̄ nά nshʉα yāā, ǒ, nά mbʉ̄ᾱ pó niααsi ntám kā' lά. Yāā mbé’ zάh o mbα lahā lᾱ, sí' mbě' nshǔ o bᾱ, ǒ lα zᾱ tα mvīāt, tα nu pē' ō.

Yáá wú pαh, munzhwié bᾱnhᾱ wúzά mbí ndū i, ǒ, mbí nsēn mbǐ, nkā’ mbʉ́ά : ká' wúzᾱ pí ká' nᾱ'. Wúzά mbᾱ yi kά nkōmsī nzhiekǔ' lά : njo', makabo, yǔ', peē, kwele', lʉə’, nsǎ’, etc. Yi bêe le, po ndə̄ ndα’ pí ngwǎ’.

Nᾱ’ bα̌ ngʉ́ wúzᾱ pě’, ndámsí nshǔ wen; wen sǐ’ mvīāt nᾱ’ bᾱ, tᾱ’ nά’ ncáh wúzα, yāā fī’ zhitīté' wen pəpe'. Pα-ngen kα’ zhī fa’á: pó nnᾱhwúzά nshǔ pōsi nά’, nkə̄, ndēn mά yāā kα’ pê’. Lə́cǎk pα-Bamileke ghʉ̌ ntíéntíé nᾱ’: nᾱ' mbiya', nᾱ' njʉ, nᾱ' tomāto, nᾱ' njαα. Pó ndə̄ mǒ' nᾱ' mά nά ndα̌’ ntīē wúzᾱ nshʉ': pó nshʉ́’ nᾱ’ peé ndáh nzᾱpeē , nnú’ nkuαndáh nzᾱ nsá’ nkʉα.

Biyā', njʉ', tomātǒ!, njαα, bάngʉ́ nᾱ' zātsi, tᾱ’ sǐ yāā bά ngʉ́ yāā lǎmsi bᾱ. Mbǎ’ntām nά’ mά zʉ́sōh. Fa'á tά nzwīēndʉᾱ sǐ'  nsī ndʉ̄ᾱ si zúsōh bᾱ. Yi pó ncāk nkwe līē’ lά mbᾱ ngwā’, sōh pí mvǎt. Mbα mbαα pí mbαᾱ nshǐ si’ mó’ ghα’ zúsōh; fa’á tά pó ngwāh wúzᾱ si mbαα, ǒ fīsi. Nᾱ’ peē pí nkuα bά ncāk zúsōh yə̌, tα ntōh ghām ( zēn yᾱᾱ : sōh, cʉcə, lōm, sʉ̄sʉ̄ᾱ, mə̄lām, cwienga', nzʉ̄'mfhʉ, mᾱndâk, nkə́sīē, shī, mə̄lām ŋᾱ'nshu, ngǎ'nʉ' , si lα̌hngwǎ' mbαmvǎt). Pō sí’ nnᾱh mbαα, fīsi, ǒ mvǎt nά nkuα bᾱ. Wen sǐ’ nzhi lə́cak tα méh bᾱ, ǎ lα cᾱᾱ nᾱ’ peē, ǒ nnú’ nkuα, tα nkwe zú yāā pōmsi.

 

Tᾱ’ yáá ntie’e, pʉ̌nzhwíé nēh ndáh mά kūbe mα pó ywēn ntē tα ndə̄ wúzᾱ; mbαmó’ ntíé njαα, mα pα-mᾱ zᾱᾱlα si bᾱnzhī : persîl, poarô, karôt.̣

Kwe bée mʉndάsí mά nᾱ’ píá nzúsōh bά nhᾱ lə́cǎk Bamileké thʉ̄  ! Tᾱ’, nu yát njam tα njə̄. Pαh kά pʉ̄’ hǔ nā lìé’mō’.

La sauce : le cœur de la gastronomie Bamiléké

Pourquoi apprécie-t-on certains mets et pas d’autres ? Rien qu’à voir certains plats on salive. Par le fait de leur présentation et leur aspect. Mais si attrayante que soit la présentation, si cela n’a pas bon goût, on ne mangera pas à satiété avec plaisir.

Traditionnellement, la maîtresse de maison présente le repas à son mari ou à un bon ami sous deux formes : un ‘plat de consistance’ et un plat de sauce. Le plat de consistance contient des éléments  lourd (contenant de l’amidon) qui apaisent la faim : patate (douce), makabo, igname, taro, plantain, igname jaune, etc. On se contente de les cuire à l’eau avec un peu de sel.

C’est la sauce qui donne du goût au met. Elle accompagne donc les éléments de consistance ; c’est pourquoi on les mâche et les avale simultanément. Souvent les étrangers l’ignorent et mangent séparément les deux éléments. La cuisine bamileke offre une grande variété de sauces, portant le nom de leur composant principal : sauce d’arachide, sauce de pistache, sauce de tomate, sauce de légume. Certaines sauces sont spécifiques à certains pats : sauce taro un repas de taro; la sauce « nkwa » indispensable au mets de « nsa’ nkwa’ ».

 

Article précédentSpecial tribute to Professor Paul Gérard POUGOUE
Article suivantNtάngwe’ : Cʉcak

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici