Accueil Articles Articles nufi Zʉ̌ pʉ̌nzhwíé ntám těndʉ́ά pα-Mfī’ke’ !!

Zʉ̌ pʉ̌nzhwíé ntám těndʉ́ά pα-Mfī’ke’ !!

41
0

Munzhwiē nját yi ntiā.

Nά beé mǎŋū, māŋū nku’nǐ pǔnzhwīē, ngwe’ngwě’ mʉnté’sí mά senᾱ tά munzhwīē pí mbá’ imbᾱ nkαndak lᾱ ? Mfhʉ̄ ngǔ’ngu’, nά mbʉα’ ntómlά’ sīēcα̌’, līē’ 08 so’ndjαά mbᾱ líé’ ca’sǐ pʉ̌nzhwīē. Pα-nsά’ngwe’ lαpén, ntēh nshʉα’ mά nά báa liē’, nkwe pʉ̌ pēn lah nkú’ní yᾱᾱ, mbēn mά pó ghʉ̌ yᾱᾱ zʉ̌’ ntám ngwe’. Mbēn mά pα-mbâ’ sī kάwāh yᾱᾱ bᾱ, pó lα wāh mʉ̄ᾱ mfα’ yαα nά lah nkwāt ngwe’, mbα lah ncōp těndʉ̄ᾱ. NUFI lαzhí fa’á, nīnzhī mά yāā kάlí’ nak, mα ngwě’ kōsī pʉ̌nzhwīē lah ngén mbhǐ nά ntíé nu. Fa’á tὰ Nufi lαcwēh sukú nzhwíéndʉ̄ᾱ. Tα lah ntāt ze’e, pʉ̌nzhwīē kα’ tēn nkú’si nά ndhʉ̌ pα-mbá’ sə̌zǔ’ Afrika.

Yaā zʉ’ tά pαh, póáBamileke, njᾱᾱ pʉ̌nzhwīé nā, nά yōh ntʉ́άngwe’ ? Lah ngə́ ndíndē, pα̌h njᾱᾱ yᾱᾱ tα̌ njam. Pα̌h ndēn mά ; «sisǐ mʉnzhwiē sí’ njᾱ’ kɔ bᾱ». Yāā bᾱndά’sí mά mʉnzhwiē sǐ’ nníάά nu tα yāā zât si mbâ’ tēn mbhi bά.

Yi zʉ̌’ pʉ̌nzhwíé ntám těndʉ̄ᾱ

Pó nzī mōō mʉnzhwiē, ndí nzhī mά a kάlᾱ’ tōm mbee, ngén ntāt ndū i, ntám yǐ těndʉ̄ᾱ. Mōō mbá’ nkú’ yǐ mvak, nkwāt mbee ni, pō cāk mʉnzhwiē mbú ī, si lěn mά ǎ tōm nά těndʉ́ά mbᾱ’ ā; ǎ ghʉ̌ zʉ’ í mʉ mimie, tα mó’līē’ a sα̌’ nzᾱ ndʉ̄ᾱ i. Munzhwiē bα̌ ntōm nά těndʉ́ά mbᾱ’ a, nsά’ ntāt ndū i. Pά ǎ lα zᾱ ndūᾱ mbᾱ’ ā, pά ǎ lα zᾱ ndʉ̄ᾱ mbᾱ’ ndʉ i.

Mʉnzhwié mά zú nkάά ndū i. Mōō mbá’ nkwēn ngoo, nhᾱ nkᾱᾱ píá ntíéntíé púnzū yi pó te’si lά, mbí těndʉ́ά ngoo, tᾱ pō pēn lə́ndʉ̄ᾱ . Tie’ báá, ngoo nzhīē wú ndū i, kē ǎ mēnsom, ǒ mven wen. Pō lά’ nníάsí mó’ lə́ndūᾱ si sǒk ngoo; a sī’ mbēn bᾱ, pō kwāt lī, ngén nhᾱ wú ndū i, nca’ mīe. Wěn ghʉ̌ mbʉ́ά hᾱ nkᾱᾱ píá zú ngoo, nka’ shʉ’; nsí’ mbᾱ fa’á bᾱ,  mα yáá zhīē njōMvak těndʉ́ά mbá’ nhᾱ nkᾱᾱ píá ntíé zú mbí těndʉ́ά nsǐ i lά, pó ndēn mά mʉnzhwié mά wū ī; ǎ mά «zú nkᾱᾱ zǐ ». Yáá ntie’e mó’ těndʉ̄ᾱ bᾱmfīāt mά pó lə̄ mēn yαα munzhwiē si kǒ nkᾱᾱ; mó’ nzhwíéndʉ̄ᾱ bᾱntésí ndū yαα mά «o lαhά kά ndǒm a ? »

Lə́ndūᾱ si mie

Nά kee, lə́ndʉ̄ᾱ sí’ míé bᾱ; mʉnzhwiē kuά mα pó ntōk í mbeé ndū i. Mbâ’ bᾱ kuᾱ, mα munzhwiē sǐ’ ntōm mbee tᾱ ndᾱ’ nkūᾱ. Tᾱ’, pά mǒ’ mēnmᾱ ndū i lāh ī mfα̌h, ndə̄ mí ndʉ̄ᾱ. Nzᾱndʉά ndáh nzhwíé mbᾱ’ ā, tα lᾱ mᾱ ā. Ǎ ncōp yᾱᾱ pά nzhwīē bǐ lάˆ nshwí’ nά yi ǎ lə̄ lά.

Mʉnzhwiē tǒm lə́ndʉ̄ᾱ ngén wú mǒ’ mbâ’, mα ǎ mά mᾱghαα. Pō láh nu yāā ngén no’, mα pó ndὰ’ ī nca’, nnᾱh í tēnᾱ , a sīē piē, mʉnzhwiē pāt wú ndū i. Pō sí’ ndᾱ’mbά’ nkᾱᾱ píá póónzū bᾱ, lə́ndʉ́ά lα míe. Mʉnzhwiē zǐ pōō pí mᾱghαα, mα póó ndū i lαhᾱ nkάά nά ī lά.

Mbâ’ bα̌ kuά, mα mʉnzhwié (ǒ pʉ̌nzhwíé) nsī sʉ̌’ mbee; lᾱ mα tα’ mēnmᾱ ndū ǐ lah ī mfα̌h; ntie’ báá, a ghên nsī pí yʉ̄ᾱ.

Munzhwīê lə́ndʉ̄ᾱ sǐ pu’ bᾱ, ǎ lα bᾱ nga’mfα’ ndū i !

Ǒ si kwá’sí mά mīā Bamileke njīī nzhwīē i pά’ pu’ lά. Mbá’ ghū yi mfα’, mʉnzhwiē ghʉ̄ yi mfα’. Mbá’ nkwé’ nzhwīē i mbī’tu mά nkᾱᾱ mǐ ndǒm i; mbī’tū mά ǎ nzī póó mbú ī; mᾱnzʉ̄’ wúzᾱ ndə̄ mbú ī píá pōō mbǐ. Mʉnzhwiē sǐ’ ngʉ́ cᾱ’ bᾱ; ǎ nzʉ̄ mbee, ǒ, cά’ ndū i; mó’ntie’ cά’ mēnmᾱ , ọ, sēn ndū i.

Pα-Ndāk lαsά’ pí zʉ́’nʉᾱ kafī, mbâ’ lâh ngʉ́ nu ī; munzhwiē píá poō bᾱnkōsī mfα̌’ kafī. Wen bᾱndə̄ pʉ̌nzhwīē yə̌, nzī pōō yə̌, ά lǎh ghʉ̌ pα̂-mfα’ yě si těh nkάά α.

Yi tūmbhi mfα̌’ mbá’ mbᾱ lah nkwāt mbee;̣ nkwāt kɔ ndáh nkāā nʉα, tά mvī, ngʉ̄nə píá nə̌ko pά’ mfāt nʉᾱ nzhwīē i. Yʉ̄ᾱ mbα̌ nhᾱ mvāt, ngwa’, mbαα, mbα shwīlah ndə̄ wúzᾱ. Mbá’ zhī mά a nsǐ’ ncōp nzwīē i pəpé’ bᾱ, mα nkamα kάbᾱtα tōm, mʉnzhwiē pātnjǎm mbeé pō. Mbâ’ sǐ’ ngen ndάάsí nsǐ i, mó’tie’ nhᾱ mvī, ǒ nsíé pīē bᾱ, munzhwié lα fhʉ̄.

Mbǎ’ pí nzhwīē ǐ nkwé ndʉ̄ᾱ; tᾱ’ wen ngʉ́ pňzhwīē yə̌, nkwāt yi pe’  mbα yaā lᾱ. Mα nά lah ncwēh pōō, mbαwα̌lά zhī yi mfα’. Pōō tiá mbᾱtα ncwē pēn, mōō mbǎ’ tōm ndʉ́ά mᾱ ā; ǎ nsī pí mbᾱ’ ā, mᾱngén kō, mαmfά’ pí yʉ̄ᾱ;  a bᾱnsíésí ī mbe’ maa, mᾱnsíésí nzhímbʉ́ά nά ntíé mfα’ yi pó nté’sí mbí mbâ’ nten lά. Mōō mʉnzhwié nsī pí mᾱ ā tα nshwī ngoo; ǎ ngén ko pí yʉ̄ᾱ, ndə̄ cak pí yʉ̄ᾱ, a bᾱnsíésí ī nkwe nu kά njīī pʉ̌nzhwíé ntám vαh yαα lά.

Pα̌h cwēsī nsōk yē tά pen zhī mά mbí pα-Mfī’ke’, munzhwiē pí mbâ’ sī nkαndak bᾱ. Tᾱ’, mbαwα̌lά ghʉ̌ yi zʉ’, mᾱnhᾱ nku’nǐ mbí yi mo’. Nkwe nǔ mʉcōp, maa póá-Mfī’kě’ mʉcōp, mó’ pʉ bᾱbū’ mbō. Mó’ pʉ bᾱbōh mά līē’ nkwe pʉ̌ ndom sīēcα̌’ kάbᾱ mvak shʉ’!, nthī shʉ’ lά, mvā’si kά tʉ̄ᾱ sīē wα̌  nīᾱᾱsi ?

Pαh kάbᾱ líé’mō’ nsāh nǔ nά zʉ̌’ pʉ̌nzhwíé ntám ngwe’.

Yáá ndíndē mά mʉnzhwié ndə̄ndʉ̄ᾱ mα ǎ cōb těndʉ̄ᾱ; tᾱ’,a sǐ’ ngwᾱ těndʉ̄ᾱ bᾱ nzī ī lά bᾱ. Ndū i sǐ’ nké nī mbʉ́ά bᾱntʉ̄ᾱ zάh nά mbᾱ’ a pí mᾱ a bᾱ.

Yáá nsά cicǎh ngwe’, yi zʉ̌ mʉnzhwie bᾱ tα̌ njam. Yáá ten tᾱ mʉnzhwiē zᾱ fʉ. Ndα̌’ mᾱfʉ bα̌ nᾱ zátsí no’. Mēn ǐ nzᾱfʉ, nkwāt mbee mᾱ á nά mó’ cápko, a tōm no’. Mᾱfʉ̌ nsᾱ’ pʉ̌nzhwíé nά báá cápko lά. Ngʉ̌’ Mᾱfǔ mfhʉ̄ nά mvak ǎ ghʉ̌ mbʉ́ά sōk Fʉ nu, a yū’ lά..

Nά ntʉ́άngwě’ pα-Bamileke lə̄ndʉ̄ᾱ sí’ míé bᾱ. Ndū mʉnzhwié nkūᾱ, ǎ lα tōm mbee. Tᾱ, mǒ’ mbá’ ntám těndʉ̄ᾱ kwě’ mbʉ́ά lah ī mfα̌h (épouser la veuve), mα munzhwié ngén nsī pí yʉ̄ᾱ. Nzwīē wen khʉά, ngén tāt mᾱghαα ni,  mα ndú í mbōsī baá wěn no’, pó lᾱ’ nca’, nnᾱh mbá’ tənᾱ. Nkwe pōō munzhwié zī pí mᾱghαα lά mά póó ndū i.Mbâ’ kα̌ ghʉ̌ pʉ̌nzhwīē yə̌ lά, nkwāt pe’ pí tǎ’ mbα yaā mʉnzhiē lᾱ Mʉnzhiē lά’cǎk nkᾱᾱ mi pά’ mbâ’ lά; tᾱ’, nu tʉ́ά ndǒm ndū i mα ǎ nko nkᾱᾱ lά ndáh ndα’. Nǔ ntōm nά těndʉ́ά nsi, nǔ ca’si, ǒ ngǎnga, mʉnzhwiē pí ndū i ghěn nkōsī.

Yāā lά’ mbᾱ wú pα-mfī’ke’,  mbαwα̌lᾱ bᾱntēn nά yi zʉ’ : mbâ’, munzhwiē, mōō.

Mēnsoǒm nshwī Mbâ’ nkwāt mbee ni, ncākwū tα njīī mά ndα̌h ku’, a cāk mēngoo ndə̄ mí ndʉ̄ᾱ.

Mōō mbâ’ bα̌ ncwēh těndʉ̄ᾱ, ntie’ yi ǎ ku’sǐ lah ncōp munzhwiē pəpē’ lά. ǎ nkwé’ mbʉ́ά lə̄ munzhwiē, ngén njīī těndʉ́ά ngoo, pō sāh tα yāā pôm, a hᾱ nkαᾱ píá zū yi pó te’si  lά’ .  Munzhwié ngén lə́ndʉ̄ᾱ si  sə̌wú mbú ī; ǎ tōm mbeé mbᾱ’ ā, nkwēn nά těndʉ́ά ndū i.

Munzhwiē lα̌’ntōm ngén ndə̄ mǒ’ wen, mα yáá ncāk mά baá wen pά’ nkᾱᾱ píá póónzū; nsí’ mbᾱ fa’á bᾱ,  mα tumbhi lə́ndʉ̄ᾱ yát wū. Pó ndēn mά munzhwiē nzī pōō , po bᾱ póó  tumbhi; Nzhwīē Wáknsi tǒm lə́ndʉ̄ᾱ, ngén tāt Kāmga, yᾱᾱ pµi yʉ̄ᾱ zī pōō, mα póó  Wáknsi bά.

 

Journée Internationale des femmes :


De tout temps, dans la plupart des pays du monde, le 08 mars est le de la fête internationale des femmes. Les autorités gouvernementales l’ont convenu, et inscrit dans leur législation  pour les honorer et affirmer leur place et leurs droits dans la nation. On ne doit plus les considérer comme des êtres inférieurs, ni minimiser leur rôle dans le développement des nations et le bien-être des familles. Nufi a très tôt adhéré à cette vision, tout en reconnaissant que cela n’aura d’effet que si la femme est éduquée. C’est ainsi que NUFI avait ouvert un centre de formation féminine à son siège à Bafang. A ce jour, les femmes ne se sont hissées au niveau de l’homme, nulle part en Afrique.

Demandons-nous quelle place la tradition Bamileke donne à la femme . A dire vrai, elle les classe loin derrière l’homme. Ne dit-on pas que « le pipi de femme ne survole pas un obstacle ? »; une manière de dire que la femme ne peut résoudre un problème grave sans le concours de l’homme.Nous mènerons cette analyse à la fois au plan de la vie privée, et de la vie publique.

La femme dans la vie familiale.

Dès sa naissance, on sait qu’une fille quittera sa famille pour rejoindre son mari et sa famille paternelle. Par contre, quand un garçon atteint l’âge requis, et a construit sa case, ses parents lui trouvent une femme; il reste membre de sa famille paternelle et pourrait un jour succéder à son père. Le garçon est à vie membre de la famille paternelle, la fille quitte la sienne pour le rejoindre. Elle ne peut succéder à son père, encore moins à son beau-père, sauf comme on dit « à défaut d’homme la femme a pris la succession ».L’épouse est un bien de l’homme. En effet, le fiancé et sa famille débourse de l’argent ou fourni des biens pour pouvoir obtenir l’assentiment de la belle-famille.

La femme devient en quelque sorte un bien du mari. Il arrivait que ces arrangements du mariage se passent à l’insu de la jeune fille. Le jour venu, malgré elle, on la livre chez le mari, sans autre forme de procès, et elle y demeure. On peut régler la dot d’un coup ou en plusieurs échéances; c’est devenu une dette.  L’épouse en est la contrepartie. De nos jours, des familles s’honorent de marier leur famille sans exiger de dot; certaines épouses en colère rappellent  à leur mari qu’il l’a épousée gratuitement.

 

La pérennité du mariage

Il s’ensuit qu’en principe, le mariage ne finit pas. Quand l’épouse décède, il revient au mari d’organiser ses obsèques et l’enterrer dans sa concession. A la mort du mari, la veuve doit rester dans la concession du défunt. Le successeur hérite des femmes de son feu père à l’exception de sa maman; il doit les entretenir. Mais un frère du défunt peut prendre la veuve chez-lui pour une nouvelle vie conjugale.

Certaines veuves se lient à un fils du défunt, autre que le successeur.Si une épouse quitte le mari pour un autre homme, elle reste propriété de l’homme qui l’a « dotée ». Ses enfants hors mariage appartiennent à ce dernier qui peut recourir à la justice pour récupérer sa femme et obtenir réparation pour le préjudice subi. Le statut conjugal de l’épouse ne peut changer que le jour où l’amant aura remboursé totalement la dot.

Ni servante, ni esclave. N’allez pas croire que l’épouse Bamileke est une servante ou une esclave. Dans le ménage, les rôles sont partagés. Il revient à l’épouse, en plus de la procréation, de nourrir la famille avec les fruits de ses travaux des champs. Elle ne dispose pas en propre de terre; elle cultive celles de son époux, ou d’un autre membre de la famille ou même d’un ami. La contribution de l’homme dans la marche du foyer consiste à assurer un logement convenable; en matière d’alimentation, il fournit certains ingrédients, notamment : le sel, le bois de chauffage, quelque fois la viande. Il construit une clôture pour protéger les champs de son épouse. L’introduction de la culture de rentes a intensifié le rôle des hommes comme agriculteur.

Dès lors, la polygamie n’était plus seulement une marque du standing social; mais d’abord une source de main d’œuvre gratuite et abondante. Pour toutes ces raisons, perdre sa femme signifiait perdre la dot versée et tous les services qu’elle rend à son mari planteur.

 

Education des enfants

En matière d’éducation des enfants, elle est assurée par la mère pour les filles, par le père pour les garçons. Pour cela, dès leur sevrage, ceux-ci quittent leur mère pour habiter avec le père et les accompagner dans leurs activités quotidiennes, tandis que les filles partagent les activités de leur mères.

Cette proximité permet aux parents d’inculquer aux enfants les bonnes mœurs de la vie sociale et familiale adaptées à chaque sexe. Ce bref survol des mœurs de la vie couple dans la tradition Bamileké vous permet de vous faire une idée sur le statut de la femme dans la famille. Les choses évoluent rapidement, mais de part le monde, l’égalité homme-femme reste un objectif éloigné. Les Bamileke ont aussi beaucoup évolué, mais certains regrettent l’abandon de certaines pratiques ancestrales.

Dans un prochain article, nous explorerons le statut de la femme dans le milieu politique et social Bamileké.

 

Article précédentNUFI Parlons et lisons
Article suivantNάhŋwα’nǐ vam

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici