Accueil Articles Annonces NKEN NUFI Bα MBU O , O CAH SEE

NKEN NUFI Bα MBU O , O CAH SEE

58
0
Courrier

CourrierMα᷆fʉ NGALEU Berthe, ά Paris, kαtié mbí Nufi. Ce᷆h tα᷆ nju᷆’ !

<Pά’ ngα̌ bάnso᷆k o᷆ nά nkhʉ̌ken fα̌hnzα᷆ e lά, ngα̌ mʉnkά’ mbʉ́ά lě wúά nga’mbhǐ a, yi ǎ lαzα᷆ndʉ᷆α᷆ mbα᷆’ yαα lά, nά ma᷆ŋu᷆ Mbakngofa᷆t 2019. Mvak wúά nka᷆m bά lά, fhʉ yαα, fhʉ-a᷆ Pûncə᷆ (Baboutcheu) ghə́ mbú a᷆ mά: “ŋwα’nǐ “líé’nzά Nufi ngǔ’ 2019 kα’ to᷆m; ya᷆a᷆ kάto᷆m tα᷆ po᷆ kα̌’ wuα᷆.” {s5_mp3}funerailles1.mp3{/s5_mp3}

Nǔ ghʉ a᷆ ! Yáá mʉca᷆k mά N nniααsǐ na᷆ a mfhʉ᷆ ntie’e, si᷆ fa’á bα᷆ mα ya᷆a᷆ kάva᷆’si᷆ á zʉ̌’mfα’. Nufi kάghʉ laha᷆ tά ko᷆si᷆ a᷆ ? >

Nufí pα̌’ mbṵ i᷆ mα̌ :

agendafunerailles< Pα̌h yá’ tǒ’ lah níάάsí “Agenda 2019”; Ya᷆a᷆ kάto᷆m nά ma᷆ŋu᷆ Mαnga’nshi. Tα᷆’ , ǒ zhi᷆ mα̂̂ li᷆e᷆’ la᷆mα lah ndéwu᷆α᷆ mbα᷆ “samedi”, ntie’ “samedi kα’ to᷆m líé’nzhi lά. Te’sǐ mbí fʉa᷆ Babountcheu mά á so᷆k o᷆ li᷆e᷆’ bά pomsi lά .

Samedi 02/03/2019 : Ntʉ᷆’nta᷆a᷆ ;

Samedi 09/03/2019 : ntʉ᷆’kuα ;

Samedi 16/03/2019 : nzisǒ ;

Samedi 23/03/2019 : nzi᷆ngu᷆ ;

Samedi30/03/2019 : nco᷆mtě .

Wen yi ǎ zhi᷆ mbʉ́ά ghə᷆ ntám ngə᷆nduαα (internet) lά, a ghe᷆n sǐ “Google”, “Play store”, nca᷆k “BAMI DAYS”. “Bamy Days” so᷆k líé’nzα᷆ bά to᷆h mbα yi ya᷆a᷆ insά’ lά. Me᷆nmα᷆ yoh, FONDJE Elie bα̌ lαniααsǐ ya᷆a᷆, ncáh ntám “play store”, po᷆ bαngάάsí ne᷆he᷆. >

Nu bάngátsí wen, a ti᷆e᷆ mbí Nufi ntám ngə᷆nduαα zǐ ! Nufi kάpα’ mα nthʉ́ nkwe’ni.

{s5_mp3}funerailles1.mp3{/s5_mp3}

Article précédentNUFI SI’ MENSI BΑ LΑ᷆ O-O-O ! / Destin ou malédiction ?
Article suivantFʉ yoh ku᷆α᷆ , po᷆ la᷆h mo’ nshi᷆ no’ !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici